[a700] The New i30 2.0 GDi Dspec - 붕붕이
| 취미, 스타일
Posted at 2015/02/15 20:55
SONY DSLR-A700 | 26mm (35mm : 39mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/250s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 유리막 코팅으로 인해 1주일간 세차금지!! 그래도 아직 광빨이..
SONY DSLR-A700 | 26mm (35mm : 39mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/500s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ i30 넘버플레이트와 PYL 볼트
SONY DSLR-A700 | 30mm (35mm : 45mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/160s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ DRL 미적용이 아쉬운..ㅠㅠ
SONY DSLR-A700 | 20mm (35mm : 30mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/250s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 빵빵한 궁딩이!
SONY DSLR-A700 | 18mm (35mm : 27mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/125s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 17인치 스피어 스포크휠과 노란색 캘리퍼 도색 및 휠 코팅
SONY DSLR-A700 | 40mm (35mm : 60mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/125s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 순정 샤크안테나는 네비매립후 통합안테나로 교체
SONY DSLR-A700 | 24mm (35mm : 36mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/100s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 역시.. 면발광이 적용안되어 아쉬운..
SONY DSLR-A700 | 24mm (35mm : 36mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/320s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
SONY DSLR-A700 | 16mm (35mm : 24mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/60s | F8.0 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 핸드폰 액정 한번 닦아줄껄..ㅠㅠ
SONY DSLR-A700 | 60mm (35mm : 90mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/25s | F5.6 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 알칸타라로 교체된 스티어링휠!
SONY DSLR-A700 | 24mm (35mm : 36mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/100s | F5.6 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 레드 스티치가 보이는가!
SONY DSLR-A700 | 20mm (35mm : 30mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/40s | F5.6 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 기본 적용사항인 알루미늄 페달
SONY DSLR-A700 | 40mm (35mm : 60mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/4s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 메탈 가니쉬
SONY DSLR-A700 | 55mm (35mm : 82mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/80s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 길들이기 중이라 연비운전에 신경중..
SONY DSLR-A700 | 40mm (35mm : 60mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/40s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
SONY DSLR-A700 | 30mm (35mm : 45mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/30s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 스포츠 버킷시트 기본 적용!
SONY DSLR-A700 | 16mm (35mm : 24mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/60s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
SONY DSLR-A700 | 16mm (35mm : 24mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/30s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
SONY DSLR-A700 | 16mm (35mm : 24mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/8s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
SONY DSLR-A700 | 35mm (35mm : 52mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/8s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired
▲ 스마트키 홀더
SONY DSLR-A700 | 50mm (35mm : 75mm) | Aperture Priority | Multi-segment | 1/30s | F4.5 | 0.0EV | ISO-200 | Auto WB | Not Fired

 

 댓글 남기기